Algemene Voorwaarden De Yogafabriek

1. Definities

1.1 De Yogafabriek:, de eenmanszaak die gedreven wordt onder de naam Youga en gevestigd is te 's-Gravenhage en is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 54520134

1.2 Klant: degene die diensten afneemt van De Yogafabriek.

1.3 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.4 Strippenkaart: een door De Yogafabriek aan een Klant tegen betaling uitgegeven schriftelijk bewijs dat exclusief aan de Klant recht geeft op diensten van De Yogafabriek

1.5 Contant: de door de Klant voorafgaand aan het ontvangen van een dienst van De Yogafabriek daarvoor te verrichten betaling

2. Toepasselijkheid en wijzigingsbevoegdheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen De Yogafabriek en de Klant gesloten en te sluiten overeenkomsten en rechtsverhoudingen.

2.2 Deze Voorwaarden kunnen door De Yogafabriek eenzijdig worden gewijzigd.


3. Overeenkomsten

3.1 De Yogafabriek biedt haar diensten op het gebied van de beoefening van Yoga aan op basis van een prepaid tegoed aantal diensten/lessen (Strippenkaart) of op basis van betaling vooraf.(Contant)

3.2 Een Strippenkaart geeft de Klant gedurende de op de Strippenkaart vermelde geldigheidsduur recht op diensten van de Yogafabriek in de vorm van een op de Strippenkaart aangeduid aantal yogalessen die zullen worden aangeboden op door De Yogafabriek vast te stellen dagen, tijdstippen en plaats(en).

3.3 De rechten die de Klant aan de Strippenkaart ontleent zijn voor de Klant exclusief en niet overdraagbaar.

3.4 Na het verstrijken van de op de Strippenkaart vermelde geldigheidsduur kan de Klant geen rechten meer aan de Strippenkaart ontlenen. Restitutie van betaalde bedragen is niet mogelijk.

3.5 Alle diensten van De Yogafabriek die anders dan door gebruikmaking van een Strippenkaart worden aangeboden en/of verricht geschieden Contant.

3.6 Een privé afspraak dient, bij verhindering door de cliënt, uiterlijk 24 uur vóór de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht.

4. Eigen verantwoordelijkheid Klant en aansprakelijkheid

4.1 De Yogafabriek wijst  De Klant erop dat de door De Yogafabriek aangeboden Yogalessen en diensten fysieke en mentale inspanningen  vergen van De Klant .

4.2 De Yogafabriek adviseert om bij lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met de Yogafabriek een huisarts te consulteren en aan deze advies te vragen voor wat betreft de geschiktheid van de Yogalessen van de Klant.

4.3 De Klant verklaart niet bekend te zijn met feiten en/of omstandigheden die een aanwijzing zijn voor een gezondheidsrisico bij het leveren van fysieke of mentale inspanning.

4.4 De Klant erkent dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de oefeningen en dat hij/zij de oefeningen niet (verder) zal uitvoeren wanneer hij/zij pijnklachten ervaart of andere aanwijzingen heeft waardoor hij/ zij kan vermoeden dat met het (verder) uitvoeren van de oefeningen gezondheidsrisico’s gepaard gaan.

4.5 De Yogafabriek sluit aansprakelijkheid voor alle schade van de Klant, waaronder voor letselschade door de Klant opgelopen tijdens de lessen, uit. Zulks met uitzondering van die gevallen waarin aan De Yogafabriek opzet of grove schuld te wijten is.


5. Huishoudelijk regelement

Het huishoudelijk regelement van De Yogafabriek bevat voor De Klant bindende huisregels waarvan De Klant verklaart deze steeds in acht te zullen nemen. De Klant verklaart van het huishoudelijk regelement te hebben kennisgenomen.  Het huishoudelijk regelement kan door De Yogafabriek te allen tijde worden gewijzigd.

6. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen De Yogafabriek en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de competente rechter van de rechtbank te 's-Gravenhage